good deal visa
 
family
 
กู้ด ดีล วีซ่า บริการวีซ่าครบวงจร, วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าถาวร, วีซ่าเยี่ยมญาติ/วีซ่าเยี่ยมแฟน, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั่นรับรองเอกสารจากกงศุล,แปลเอกสาร, ขายประกันการเดินทาง,จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน
 
customer service
 
พูดคุย สอบถามง่ายๆ ได้ที่
 
good deal visa
เรามีพนักงานที่มีความจริงใจ มีความเป็นมือ
อาชีพไว้คอยบริการท่าน และดำเนินการทุก
ขั้นตอน จนกว่าท่านจะได้รับวีซ่าจากสถานฑูต
ที่ท่านต้องการ และด้วยประสบการณ์ของเรา
สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้... โทรเลย
 
visa,ปฏิเสธวีซ่า,วีซ่า
 
การชำระเงินกับกู้ด ดีล วีซ่า
 
ประกันการเดินทางราคาพิเศษ
 
จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
 
ขอวีซ่า
 
 


ขอ visa รับทำวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าเยี่ยมญาติ นึกถึง...
Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด)

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม ,Belgium Visa

 
การดำเนินการวีซ่า   

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม ( Belgium Visa)

ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด)  คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ 

ขั้นตอนการทำงานของเรา

• ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
• การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน (Sponsor) 
• ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
• การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter) 
• ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข 
• การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์ 
• การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก) 

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่ามีดังนี้

  1.  หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ) 
  3. รูปถ่ายสีขนาด  2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
  4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน) 
  5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล 
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
  7.  สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส 
  8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย 
  9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ ****จำเป็นอย่างยิ่ง**** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า) 
  10. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ(ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางเราจะวิเคราะห์ ปัญหาของการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตอย่างรอบคอบ และกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไข การเขียนอธิบายในประเด็นที่ถูกปฏิเสธให้กับสถานทูตเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา นั้นๆ การเพิ่มเอกสาร หลักฐานใน การยื่นครั้งต่อไป หรือการยื่นอุทธรณ์ 

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่า ติดต่อ บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี 

ข้อตกลงในการทำวีซ่า

การดำเนินการขอวีซ่า บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า แต่ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น

กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่าแล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขและยื่นเอกสารให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าบริการของบริษัท แต่ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไป

กรณีลูกค้าชำระค่าดำเนินการแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ gooddealvisa@gmail.com

 

 
 
 
ขอ visa รับทำวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าเยี่ยมญาติ ...
นึกถึง Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด)
 
 


Copyright by www.gooddealvisa.com 

บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด : 2/17-19 ห้อง 63 ชั้น 4 อาคารเทอร์มินอล ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
GOOD DEAL VISA COMPANY. LTD. : 2/17-19, Room 63, 4 Fr., Terminal Buiding, Sukhumvit 24 Rd., Khlongtan, Khlongtoey, Bangkok, Thailand 10110
Tel : 087-598-9620, 089-698-8539, 02-663-6001  Fax . 02-663-7031 
Emailgooddealvisa@gmail.com , line ID:
maygooddealvisa
Good Deal Visa (กู้ด ดีล วีซ่า)
รับทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าเยี่ยมแฟน
วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั่น วีซ่าถาวร

Created by : janjungnaja@gmail.com
Portfolio : www.facebook.com/Port.Janjungnaja