วีซ่าท่องเที่ยว

passport-3127934_1920

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่า ให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว

 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองงาน หรือ ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)
 • บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • รูป 3.5x4.5 นิ้ว 2 ใบ

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าแบบเยี่ยมเยือน

 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองงาน หรือ ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)
 • บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบเชิญจากคนเชิญ
 • จดหมายความสัมพันธ์
 • รูป 3.5x4.5 นิ้ว 2 ใบ

การขอวีซ่าประเทศต่างๆ

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) 26 ประเทศ

estonia

วีซ่าเอสโตเนีย
(Estonia Visa)

finland

วีซ่าฟินแลนด์
(Finland Visa)

greece

วีซ่ากรีซ
(Greece Visa)

hungary

วีซ่าฮังการี
(Hungary Visa)

iceland

วีซ่าไอซ์แลนด์
(Iceland Visa)

latvia

วีซ่าลัตเวีย
(Latvia Visa)

liechtenstein

วีซ่าลิกเตนสไตน์
(Liechtenstein Visa)

lithuania

วีซ่าลิทัวเนีย
(Lithuania Visa)

luxembourg

วีซ่าลักเซมเบิร์ก
(Luxembour Visa)

malta

วีซ่ามอลตา
(Malta Visa)

netherlands

วีซ่าเนเธอร์แลนด์
(Netherlands Visa)

poland

วีซ่าโปแลนด์
(Poland Visa)

portugal

วีซ่าโปรตุเกส
(Portugal Visa)

slovakia

วีซ่าสโลวาเกีย
(Slovakia Visa)

slovenia

วีซ่าสโลวีเนีย
(Slovenia Visa)

ประเทศอื่น ๆ

ทำวีซ่าท่องเที่ยว By Gooddeal Visa

ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงขั้นตอนการทำวีซ่า เรามาทำความรู้จักกับวีซ่ากันก่อน ว่าเจ้าวีซ่านั้นคืออะไร ทำไปทำไมกัน ?

วีซ่า หรือ Visa คือ เอกสารที่ใช้ประกอบกับหนังสือเดินทาง เพื่อใช้เข้าประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเที่ยว หรือแม้กระทั่งทำงาน โดยจะมีช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าคุณสามารถอยู่ได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ ซึ่งวีซ่า (Visa) จะต้องออกโดยสถานทูตของประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเท่านั้นไม่สามารถใช้แทนกันได้ และผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ทั้งเงื่อนไข เอกสาร ความยากในการขอ และระยะเวลาของวีซ่าที่สามารถขอได้ คุณจึงควรศึกษาให้ละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะไปขอวีซ่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเอง อ่านทำวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มเติม

ทำเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) By Good Deal Visa

เชงเก้นวีซ่า คือ ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน

โดยเชงเก้นวีซ่าหนึ่งประเทศจะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลักก่อน ซึ่งเงื่อนไขในการอนุมัติเชงเก้นวีซ่า คือ คุณจะต้องเดินทางออกจากประเทศในเขตเชงเก้นก่อนวีซ่าจะหมดอายุ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในขณะที่อยู่ในประเทศและจะต้องมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางด้วย อ่านทำเชงเก้นวีซ่าเพิ่มเติม

กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า

ทางเราจะวิเคราะห์ ปัญหาของการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตอย่างรอบคอบ และกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไข
การเขียนอธิบายในประเด็นที่ถูกปฏิเสธ ให้กับสถานทูตเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ การเพิ่มเอกสาร หลักฐานใน การยื่นครั้งต่อไป หรือการยื่นอุทธรณ์

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่า ติดต่อ บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top