วีซ่าจีน

วีซ่าจีน (China Visa)

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่น ของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  การดำเนินขั้นตอน การขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

เอกสารสำหรับวีท่องเที่ยว

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ

เอกสารสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อขอวีซ่าจีน

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลัง
 • ใบรับรองงาน (ถ้ามี)
 • Work permit (ถ้ามี)
 • Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

กรณีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ประเทศไทย ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวต้องมายื่นเอกสารที่สถานทูตด้วยตัวเอง

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top