วีซ่าประเทศสวีเดน

วีซ่าประเทศสวีเดน (Sweden Visa)

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่น ของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  การดำเนินขั้นตอน การขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมเซ็นชื่อ)
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่าน ในทะเบียนบ้าน)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ ****จำเป็นอย่างยิ่ง**** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 10. เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่า ติดต่อ Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

ทำวีซ่าสวีเดน (Sweden Visa) By Good Deal Visa

สวีเดน เป็นประเทศที่มีป่าไม้สมบูรณ์และงดงามมาก อีกทั้งบ้านในสวีเดนเกือบทุกหลังจะมีสวนดอกไม้อยู่ในรั้วบ้านน่ารักสดใสอย่าบอกใครเชียว และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย ก็คือ กวางเรนเดียร์ สัตว์คู่ใจซานตาครอส ซึ่งหากเด็กๆ อยากเจอตัวเป็นๆ สักครั้ง ก็ต้องมาที่สวีเดนเลย

สวีเดน มีดีอะไร ทำไมนักเรียน-นักศึกษา ถึงอยากมาเรียนต่อที่นี่ ?

 • สมัครเรียนไม่ยากอย่างที่คิด
  สวีเดนมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งมีทั้งทุนจากรัฐบาลสวีเดนและมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย โดยต้องทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสวีเดนที่เรียกว่า SweSAT ซึ่งไม่จำกัดอายุของผู้สมัครเรียนและไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติสวีเดน อย่างไรก็ตามคุณจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย
 • สัมผัสประสบการณ์ที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริง
  สวีเดนเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย และถึงแม้ว่าสวีเดนจะสนับสนุนให้มีความหลากหลาย แต่ก็เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่มีความเท่าเทียมสูงมาก อย่างเช่น ความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชน ถือเป็นประเทศที่มีทัศนคติที่ก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียว

Good Deal Visa รับทําวีซ่าสวีเดน

Good Deal Visa Co., Ltd. บริษัทรับทําวีซ่า ที่มีบริการรับทําวีซ่าสวีเดน และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย โดย Good Deal Visa นั้นมีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ในการพิจารณายื่นขอวีซ่า ดังนั้น เราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่าเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาของแต่ละสถานทูต

ขั้นตอน และเอกสารการขอวีซ่าสวีเดน

 • เอกสารแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าที่กรอกแล้วโดยสมบูรณ์พร้อมเซ็นชื่อ
  โดยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ต้องตอบให้ตรงคำถาม และตอบตามความเป็นจริงด้วย
 • สำเนาพาสปอร์ตเดินทางจำนวน 2 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนา (พกตัวจริงไปด้วย)
  โดยพาสปอร์ตที่จะใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180
 • วันนับจากวันที่เดินทางกลับออกจากประเทศนั้นๆ
  และต้องมีหน้าว่างภายในเล่มอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 35mm.x45mm. หรือขนาด 2 นิ้ว
  โดยรูปถ่ายต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ซึ่งมีอายุนับจากวันที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน (Work Permit) เป็นภาษาอังกฤษ
  ต้องมีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
  • ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัท
   จำเป็นจะต้องให้ทางบริษัทต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงานส่วนนี้ให้ โดยระบุชื่อของคุณ ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มเข้าทำงาน เงินเดือน และจำนวนวันที่ทางบริษัทอนุมัติให้คุณลาได้
   จำเป็นต้องครอบคลุมวันที่คุณเดินทางไปและกลับ
  • ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการ
   คุณจำเป็นต้องขอหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีชื่อของคุณกำกับอยู่เป็นเจ้าของกิจการครับ
  • ในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์ หรือคนที่ไม่มีรายได้ประจำ
   จำเป็นจะต้องทำหนังสือชี้แจงถึงรายได้ในชีวิตประจำวัน และรายได้ส่วนต่างๆ ว่ามาจากใคร เป็นภาษาอังกฤษ
  • ในกรณีนักเรียน นักศึกษา
   จะต้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษานั้นๆ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้เป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีตราปั๊มจากสถานศึกษาในเอกสารด้วย
 • เอกสารหลักฐานทางการเงิน ต้องทำการขอ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  โดยสามารถแจ้งกับธนาคารได้ว่าต้องใช้เอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นให้ธนาคารออกเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเปิดบัญชีกับธนาคารจริงและมียอดเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอ
 • แพลนเดินทางท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ บินลงที่ไหน สายการบินอะไร เวลาบิน
  ไฟลท์บิน เข้าออกประเทศใดบ้าง วันที่เท่าไหร่ พำนักอยู่ที่ไหน แต่ละประเทศที่เราเดินทางไปใช้เวลากี่วัน สถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เราต้องการไปเยือน เป็นต้น
 • เอกสารการจองที่พักและตั๋วโดยสาร
  ให้รวบรวมรายละเอียดบุ๊คกิ้งการจองของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับตั๋วบินระหว่างประเทศในโซนยุโรป ใบรายละเอียดการจองโรงแรม เป็นต้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
  จากบริษัทประกันภัยที่สถานทูตแต่ละประเทศให้การยอมรับ โดยประกันการเดินทางที่จะซื้อถูกกำหนดว่าต้องมีวงเงินประกันมากกว่า 30,000 ยูโรขึ้นไป หรือตีเป็นเงินไทยราวๆ 1,500,000 บาท ตัวประกันการเดินทางต้องมีระยะเวลาคุ้มครองที่ครอบคลุมช่วงเวลาการเดินทาง ต้องให้การคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ ค่ารักษาอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
  โดยปกติแล้วการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตโดยตรงจะอยู่ที่ประมาณ 60 ยูโร หรือประมาณ 2,265 บาท ขึ้นอยู่กับค่าเงินในวันนั้นๆ แต่หากทำการยื่นผ่านบริษัทตัวแทนรับทําวีซ่าสวีเดนอาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการจัดการด้านเอกสารนั่นเอง

ทำวีซ่าสวีเดน กับบริษัทรับทําวีซ่าสวีเดน (Good Deal Visa) ดีอย่างไร ?

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการรับทําวีซ่าสวีเดนจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top