Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/gooddeal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5212

วีซ่าประเทศไต้หวัน

วีซ่าประเทศไต้หวัน (Taiwan Visa)

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่น ของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  การดำเนินขั้นตอน การขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน

 • หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองการทำงาน กรณี เป็นพนักงาน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน)
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก)

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/gooddeal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5212
logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gooddeal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gooddeal/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111